Tjenester

 

PROSJEKTLEDELSE
På vegne av prosjekteier (bedrift eller offentlig virksomhet) er Fiskeriparken prosjektledelse operativt ansvarlig for prosjektet og realisering av beslutninger tatt i beslutningsgruppemøter eller styringsgruppemøter.

Prosjektledelse i bedrifter og offentlige virksomheter bygger på:

•   Faseinndelt utvikling gjennom forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt

•   Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifiserte kritiske suksessfaktorer

•   Administrativ organisering hvor de sentrale personene er prosjektansvarlige og prosjektlederProsessledelse

Fiskeriparkens prosjektledelse vil uavhengig av prosjektstørrelse og kompleksitet utarbeide fyllestgjørende prosjektdokumentasjon overfor bedriften eller den offentlige virksomheten. Som minimum vil vi utarbeide prosjektplan, statusrapport og sluttrapport med vekt på måloppnåelse

 

PROSJEKTUTVIKLING
Prosjektutvikling i bedrifter og offentlige virksomheter 

1: Kartlegging av bedriftens prosjektidé: Strukturering og konkretisering av ideer, lage skisse 

2: Definere finansieringskilde: Informasjon om eksterne kilder 

3: Utarbeidelse av søknad: Skriving av søknad og kvalitetssikring av informasjon 

4: Oppfølging av behandling: Innsending av søknad fra bedriften, og dialog med virkemiddelaktør 

5: Prosjektgjennomføring i bedriften: Etablere administrative rutiner og bistå kunde med realisering av tilskudd

 

PROSESSLEDELSE
Planlegging, fasilitering, gjennomføring og ledelse av ulike delprosesser i et utviklingsprosjekt for gründere, bedrifter eller offentlige virksomheter

•   Idésøk, utvelging og bearbeiding

•  Innovasjonsledelse i bedriften

•  Utvikling av forretningsmodell 

•  Utvikling av forretningsplan 

•  Utvikling av økonomimodell

•  Mindre workshops på deltema i utviklingsprosjekt 

•  Prosesser i tilknytning til offentlige utviklingsprosjekter og -prosesser 

•  Forankring og ansvarliggjøring i valgprosesser – strategiske valg, ressursforvaltning, idébearbeiding mv

Konkretisering og forankring av bedriftens eller virksomhetens visjon og mål, samt utvikling og oppfølging av handlingsplaner og drift

 

MANAGEMENT
Utleie av personell til å lede og utvikle nettverksprosjekter/nettverksorganisasjoner i private og offentlige virksometer. Personene inngår i bedriftens organisasjonskart. 

 

KLYNGEDRIFT
Fiskeriparken AS er operatør av bedriftsklynger. Vi tilrettelgegger og drifter bedriftsklynger i samarbeid med virkemiddelapparatet og bruker offentlige orfninger for klyngedannelse.

 

SUPPORT
Gjennomføring av arrangementer på vegne av privat- og offentlig sektor


INNOVASJON

Markedsutvikling, industriutvikling og nettverksbygging.

 

REKRUTERING
Motivasjon og rekruttering til marin sektor

 

RÅDGIVNING
Rådgivning, deltakelse i arbeidsgrupper, "second opinion" vuderinger.

 

FØLGENDE TJENESTER ER KUN GJELDENE I HADSEL KOMMUNE

ETABLERERSAMTALER
Går du med tanker om å etablere et aksjeselskap, et enkeltpersonforetak eller en annen type foretak?

Våre kompetente veiledere svarer på dine spørsmål om etablering av egen bedrift via telefon og e-post, eller du kan avtale en fortrolig samtale på et av våre kontorer.

Vi gir blant annet informasjon om:

•  Selskapsformer og registrering av foretak

•   Arbeidsgiverrollen

•   Økonomi og regnskap

•   Viktigheten av en forretningsplan

•   Offentlige finansierings- og støtteordninger for etablerere

•   Kompetansehevende tiltak som Innovasjon Norges etablererkurs og tilsvarende

•   Muligheter for oppfølging gjennom Hadsel Vekst AS

Kontakt oss i dag for å gjøre en avtale Alle saker hos oss behandles konfidensielt

Denne tjenesten er gratis for alle som ønsker å etablere seg i Hadsel Kommune.

 

HADSEL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Søknad næringsfondet

Fiskeriparken AS administrer Hadsel Kommune sitt kommunale næringsfond.

Søknad til næringsfondet skal gjøres her: www.regionalforvaltning.no

Ta kontakt hvis du/dere trenger assistanse med søknaden.

Målsetting for fondet 

Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunenes mulighet til lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. Kommunenes medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet, og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.
Eksempler på prosjekter som kan støttes fra det kommunale næringsfondet:

1. Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur 
f.eks. regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, IT-prosjekter og ulike utredninger/analyser.

2. Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
f.eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, senteropprusting, reiselivsmessig infrastruktur og vannverk.

 

3. Bedriftsutvikling
f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og planlegging.

  • x